U bent hier

Hoe betrek je de eigen collega’s? Lessen uit Alkmaar en Amersfoort voor het 'interne proces'

Een kerkenvisie maken gaat voor een groot deel over dialoog. Met kerkgenootschappen, maar ook met de eigen gemeentecollega’s, omdat er draagvlak nodig is. Bij de kerkenvisiebijeenkomst bij de RCE van 3 maart vertelden Nina Groot, gemeente Alkmaar, en Tessa Beckman, gemeente Amersfoort, hoe ze dit ‘interne proces’ aangepakt hebben. 

Dit artikel is onderdeel van een serie over ‘vormen van dialoog’, zie ook ‘Een echte dialoog nog niet zo makkelijk’, ‘Sociocratie - iedereen aan het roer’, en het interview met Sophie van Bijsterveld over het gesprek tussen ‘kerk en staat’. 

Eerst de stand van zaken bij de gemeente Alkmaar, waar trainee Nina Groot aan de slag is met de kerkenvisie. Na een inventarisatie van de globale opgave voor de tachtig kerken binnen de gemeentegrenzen, is met ongeveer de helft daarvan kennisgemaakt, en de eigenaren hebben de mogelijkheid gekregen een duurzaamheidsscan uit te voeren. Op de planning staan gesprekken met de erfgoedverenigingen en burgerparticipatie op de agenda. 

Informatiebijeenkomst voor collega’s 

Nina vertelt dat, om ook andere, minder voor de hand liggende collega’s te betrekken, ze in september een informatiebijeenkomst organiseerde. Daarvoor werden onder andere collega’s van afdelingen op gebied van toerisme, gebiedsontwikkeling en cultuur uitgenodigd. De bijeenkomst bestond uit een Kahoot quiz, presentaties vanuit het Programma Toekomst Religieus Erfgoed en vanuit Erfgoed Alkmaar, een overzicht van vragen die leven bij kerkbesturen en een workshop met vijf geanonimiseerde casussen rondom kerken. 

Concrete vervolgstappen

Ondanks de positieve reacties, blikt Nina terug, bleef het daarna stil. Haar les hieruit is dat informeren goed is, maar dat van te voren concreet vervolgstappen aangeven tijdens de bijeenkomst beter was geweest. Zo zouden collega’s meteen actief aan de slag hebben gekund. Ze is nu bezig het contact met de collega’s weer actief op te pakken op vakgroepniveau, door aan te sluiten bij bestaande overleggen. Met als voornemen steeds meteen concreet te maken wat de vervolgstappen moeten zijn. Een voorbeeld hiervan is dat de gebiedsconsulenten op basis van hun netwerk in de buurt gaan uitzoeken hoe Nina met de kerken waar nog geen kennismakingsgesprek mee is geweest, in contact kan komen

Dan de situatie bij de gemeente Amersfoort, waar Tessa Beckman aan de wieg van de Kerkenvisie staat. Amersfoort is ook één van de pilotgemeenten voor Toekomst Religieus Erfgoed. In Amersfoort draait het om tachtig gebouwen, met de focus op 55 gebouwen. Tessa is gestart met kerkeigenaren te benaderen en bij hen op te halen wat er speelt, waar behoefte aan is en wat men verwacht van een kerkenvisie.

Individuele gesprekken

Met deze input benaderde Tessa collega’s van andere afdelingen voor veelal individuele gesprekken, bijvoorbeeld met gebiedsmanagers, duurzaamheidsadviseurs, en collega’s die thematisch met erfgoed bezig zijn. In dat gesprek zocht ze steeds naar het gezamenlijke, maatschappelijke belang. Vaak kwam dat neer op de gebouwen waar maatschappelijke activiteiten samenkwamen, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Tessa’s gespreksdoel was helder te maken wat een kerkenvisie is en wat verwacht werd van de collega. Ze merkte in veel van die gesprekken eerst een wat afwachtende, ‘huiverige’ houding bij de collega, daarna meer uitwisseling. 

Onderling belang vinden

Eind december heeft Tessa collega’s, raadsleden en kerkeigenaren samengebracht en daar is een conceptdocument voor de Amersfoortse Kerkenvisie voorgelegd om gezamenlijk te bespreken en aan te scherpen. Ze heeft gemerkt in het interne proces dat er wat aanloop nodig was om iedereen betrokken te krijgen, maar dat zodra er een onderling belang te vinden was, het ging lopen. 

Op dit moment is Tessa bezig op alle opmerkingen reacties te geven.

Ervaringen delen

Eigen ervaring delen met het ‘interne proces’ of een ander onderdeel bij het maken van een kerkenvisie? Dat kan via kerkenvisies@cultureelerfgoed.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de eerstvolgende kerkenvisiebijeenkomst, vooralsnog op 16 april in een virtuele vorm.

Reacties