U bent hier

Provincies en religieus erfgoed: Overijssel

Hoe gaan provincies om met de gebedshuizen? Welke rol zien zij voor zichzelf weggelegd bij de instandhouding van deze gebouwen? Alle provincies erkennen de opgave, maar in elke provincie is die weer anders. In Overijssel heeft de leegloop van kerken vooral op het platteland in de kleine kernen grote impact.

Doordat de lokale overheden verantwoordelijk zijn gemaakt voor de kerkenvisies, zijn de provincies nog enigszins afwachtend en zoekend naar hun eigen rol. Zij verwachten dat de uitkomsten van de kerkenvisies, evenals een uitspraak vanuit het Rijk over haar vervolgrol, meer duidelijkheid gaat geven. De provincie Overijssel blikt al wel vooruit en wil vooral inzetten op leefbaarheid en maatschappelijk welzijn.

Erfgoed is leefgoed

Inwoners van Overijssel vinden het belangrijk dat hun kerk geopend blijft en dat ze elkaar kunnen blijven ontmoeten. Roy de Witte, Gedeputeerde Overijssel: ‘Een kerk is meer dan een gebouw. Het is een ontmoetingsplaats. Een plek met sociale en maatschappelijke waarde. Hieruit blijkt dat erfgoed écht leefgoed is. Dit belang komt juist in deze tijd nadrukkelijk naar voren. Daarom ben ik blij dat de meeste Overijsselse gemeenten bij het Rijk een bijdrage hebben aangevraagd voor het ontwikkelen van een kerkenvisie. Ik hoop en verwacht dat hierdoor nieuwe verbindingen ontstaan die bijdragen aan een gezamenlijke blik op de toekomst van deze gebouwen.’ Zie hiervoor ook de website van provincie Overijssel: Groot tekort voor restauratie van rijksmonumenten

Maatwerk leveren in regelingen en regels

De Witte benoemde tijdens uitzending 5 van de Kerk van alle Kanten de rol van de provincies in het vervolg op de kerkenvisies. ‘We moeten door naar de uitvoering, het doen en mogelijk maken van de verschillende verbouwingen, restauraties en herbestemmingen. De provincies kunnen hier onder andere aan bijdragen door maatwerk te leveren in regelingen en regels: de drempel lager maken voor kerkeigenaren of andere initiatiefnemers om gebruik te kunnen maken van regelingen en mogelijkheden te creëren binnen de vaak complexe regelgeving.’

Overleg tussen provincies

Provincies bespreken hun opgaven in het Inter Provinciaal Overleg (IPO), één van de partners van het programma Toekomst Religieus Erfgoed. Daarmee committeren de provincies zich aan de gezamenlijke afspraken van het programma. Zoals: zich inzetten voor het behoud van kerkgebouwen en het bevorderen van de regionale ondersteuningsstructuur. En, als herbestemming aan de orde is, sturen de provincies actief om religieuze gebouwen in te zetten voor bepaalde (maatschappelijke) activiteiten.

Samenwerkingsmogelijkheden tussen Rijk en provincies

Eén van de rollen die het IPO recentelijk gepakt heeft is agenderen van de opgave. Met een “position paper erfgoed” schetst het IPO aan de Minister en het toekomstige kabinet de samenwerkingsmogelijkheden tussen Rijk en provincies en de inzet die dit wederzijds vraagt. Hierin wordt specifiek het religieus erfgoed benoemd. Daarnaast pleiten ze voor een vervolg op het programma Toekomst Religieus Erfgoed.

Zie ook:

Reacties